malomudvar_02.png
Címlap Adatkezleséi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Általános tájékoztatás

A tájékoztató célja Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a U.J. Color Kft-hez (székhely:1142 Budapest Szőnyi út 33/A; cégjegyzékszám: Cg.01-09-273745; a továbbiakban „U.J. Color Kft.” vagy „Adatkezelő”) beérkezett és csatolt dokumentumok, valamint egyéb, a szolgáltatáshoz szükséges információk tekintetében alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, amelyet magára nézve kötelező érvénynek tekint. Az U.J. Color Kft. jelen tájékoztatóval tesz eleget az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”), a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”) 20.§-a szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésére bocsátott, megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott céljától eltérő célra nem használja fel. A személyes adatok harmadik személynek vagy a bíróság, illetve egyéb hatóságok számára történő kiadása – jogszabálytól eltérő rendelkezésének hiányában - kizárólag az erre vonatkozó bírósági, hatósági határozat alapján, vagy a Érintett előzetes, egyértelmű Hozzájárulása alapján lehetséges.

Az Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelésre az Érintett önkéntes, az Infotv.-nek, a GDPR-nak megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a U.J. Color Kft. a részére – az Érintett által – megküldött, vagy átadott valamennyi őt érintő dokumentum, továbbá az ezek útján közölt valamennyi személyes adata a jelen tájékoztató és a törvényi előírások betartásával kezelésre kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bekezdésének a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti Érintett hozzájárulása.

Az Adatkezelés időtartama

Az U.J. Color Kft. a személyes adatokat kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott cél eléréséhez szükséges legrövidebb ideig, de legkésőbb a vonatkozó jogszabály által meghatározott időtartam lejártáig, ilyen rendelkezés hiányában a személyes adatok Adatkezelő rendelkezésére bocsátásától számított egy (1) évig, illetve a szolgáltatás megszüntetése napjáig kezeli. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait mindaddig kezelheti, amíg az adatkezelés célja fennáll. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését megszünteti, amennyiben az Érintett személyes adatainak törlését az Infotv. 14.§ c) pontja alapján vagy a GDPR 17. cikkben foglaltak szerint kérte.

A kezelt személyes adatok köre

Az U.J. Color Kft. kizárólag az Érintett által átadott és az ahhoz csatolt egyéb dokumentumokat, illetve az ezekből megismerhető személyes adatokat kezeli.

Az Adatkezelés elvei

Személyes adatot kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célból, a tisztesség, és törvényesség követelményének megfelelően lehet rögzíteni és kezelni. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelésnek a jelen tájékoztatóban meghatározottakkal arányban kell állnia. Az U.J. Color Kft. a birtokába jutott és általa kezelt személyes adatokat az Infotv., a GDPR, valamint jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési irányelvek maximális figyelembe vételével kezeli, azt a jelen tájékoztatóban meghatározott Adatkezelőn kívül a jelen tájékoztatóban meg nem jelölt vagy illetéktelen harmadik személynek nem szolgáltatja ki. Az U.J. Color Kft. csak kivételes esetben – bírósági, hatósági határozat vagy törvényi rendelkezés alapján - teszi hozzáférhetővé az Érintett személyes adatait harmadik személyek számára. Az U.J. Color Kft. kötelezi magát, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontban meghatározottaknak megfelelően gondoskodik az adatok integritásáról és bizalmas jellegéről továbbá a GDPR 32. cikkben foglaltak szerint gondoskodik az adatkezelés biztonságáról. Ennek érdekében, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védelmét, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Rendelkezés személyes adatokról

Az Érintett a személyes adatainak kezeléséről a U.J. Color Kft.-től bármikor írásban, a U.J. Color Kft. címére megküldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A postai úton levél formájában megküldött tájékoztatás igényt a U.J. Color Kft. csak akkor tekinti hitelesnek, ha abból az Érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatási igény esetén a megkeresés csak akkor tekinthető hitelesnek, ha arra a pályázat benyújtása során használt e-mail címről kerül sor. Megkeresés esetén a U.J. Color Kft. a megkeresés kézhezvételétől számított legfeljebb huszonöt (25) napon belül köteles megadni az Érintettnek a szükséges tájékoztatást. A tájékoztatás díjmentes. Az érintett tájékoztatása kizárólag az Infotv. 9. § (1) bekezdése szerinti adatkezelési korlátozás, valamint az Infotv. 19. §-ban meghatározott esetekben tagadható meg. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, amennyiben az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő huszonöt (25) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az U.J. Color Kft. az Adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az U.J. Color Kft. a személyes adatokat nem továbbíthatja. Az U.J. Color Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett személyes adatának kezelése ellen az Infotv. 21. §-ában és a GDPR 21. cikkében meghatározott esetekben tiltakozhat. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb tizenöt (15) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja. A tájékoztatás kézhezvételétől vagy annak elmaradása esetén az Érintettnek harminc (30) napon belül van keresetindítási joga az illetékes bíróság előtt. Az Érintett jogai érvényesítése érdekében – a fentieken túl - az Infotv., illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett választása szerint az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (elérhetőség: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a U.J. Color Kft. munkatársai a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen kereshetők meg.